به دلیل نوسانات ارز قبل از ثبت سفارش موجودی وقیمت را استعلام بگیرید